Съдържание

Посетители

В момента има 424  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1112/2020

Изх. №3988(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ XII - 177, УПИ XIII - 177 и УПИ XIV - 177 в кв. 5 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничните регулационни линии между УПИ XII - 177 и УПИ XI - 176 и между УПИ XIV - 177 и УПИ XV - 178 по имотните граници на имот с пл. № 177 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и образуване на нови УПИ XII - 177 и УПИ XIII - 177“

възложител: Г. С.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3988/21.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ XII - 177, УПИ XIII - 177 и УПИ XIV - 177 в кв. 5 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничните регулационни линии между УПИ XII - 177 и УПИ XI - 176 и между УПИ XIV - 177 и УПИ XV - 178 по имотните граници на имот с пл. № 177 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и образуване на нови УПИ XII - 177 и УПИ XIII – 177 попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация плана е допуснат за изработване със Заповед №1527/03.11.2020 г. на заместник-кмет по строителството на Община Благоевград.
Основната цел на плана е изменение на страничните регулационни линии между УПИ XII - 177 и УПИ XI - 176 и между УПИ XIV - 177 и УПИ XV - 178 по имотните граници на имот с пл. № 177 в кв. 5 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХІІ-177, който да се раздели на два равноплощни УПИ XII - 177 и УПИ XIII – 177 в кв. 5 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград. Размера на площта на новообразуваните поземлени имота е 554.17 кв. м.
С предвижданията на настоящия проект на ПУП – изменение на ПР не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект на ПУП – изменение ПР, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта на ПУП дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ XII - 177, УПИ XIII - 177 и УПИ XIV - 177 в кв. 5 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничните регулационни линии между УПИ XII - 177 и УПИ XI - 176 и между УПИ XIV - 177 и УПИ XV - 178 по имотните граници на имот с пл. № 177 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и образуване на нови УПИ XII - 177 и УПИ XIII - 177“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП – изменение на ПР и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./