Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-49-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали, на площ от 89.3 дка на находище „Беслен“ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Илинда“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на почивно оздравителен комплекс в поземлен имот с идентификатор 54537.52.1, местност Ридо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РИДО 2020“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки тип „Лидл“ в поземлени имоти с идентификатори 04279.621.80 и 04279.621.81 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.20.34 в местността Под грамада-Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РИГ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 68792.39.32, 68792.39.33, 68792.39.34, 68792.39.35, 68792.39.36, 68792.39.37, 68792.39.38, 68792.39.39, 68792.39.40, 68792.39.41, 68792.39.42 и 68792.39.43 и път за достъп в поземлен имот с идентификатор 68792.39.44, местност Беров валог по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. Ц., К. М., А. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението