Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-15-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин хипермаркет, допълваща сграда за промишлени стоки, паркинг, противопожарен резервоар, трафопост и рекламни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 56126.2.25 и площ 21.234 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград и изграждане на Пътна връзка към имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на „Магазин за хранителни и битови стоки тип „BILLA“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и топла витрина, паркинг и трафопост в поземлен имот с проектен идентификатор 04279.621.99 и площ 5008 кв. м (който ще се образува от имот с идентификатор 04279.621.42, площ 67657 кв. м) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БЛ РИЛА - МЕТАЛ“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 2500 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, местност „Средната валта“ по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Струмяни

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.31.46, местност Сухия бунар – Ш.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 39116.151.19 и 39116.151.20 в местността Над пътя дабо“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. П., С. З, Р. З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на пристройка - „Цех за преработка на риба и аквакултури” към съществуваща сграда „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система в УПИ I-002019, местност Чалията, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПЪРВОСТРОЙ - Г“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Смяна на предназначението на Клетка 3 за строителни отпадъци и превръщането и в клетка за битови отпадъци, и обособяване на нова клетка за строителни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението