Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-29-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нова техническа инфраструктура от първостепенно значение – общински път ІV клас в местностите „Чапрашлико“ и Ачкала“ в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, местност „Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФЕРМА МЕРКЕЗ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на резервоар за питейна вода в част (4350 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 43150.4.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - сондажен кладенец в УПИ І-318, кв. 65 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни стоки тип „LIDL“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1468 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот с № 449 в кв. 25 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра с капацитет до 5 тона мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 43699.27.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Дани 91“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението