Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-10-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за за изменение на инвестиционно предложение от „Смяна на предназначението на съществуваща двуетажна масивна сграда в туристическа спална - тип ТИМ - БИЛДИНГ ЦЕНТЪР в УПИ І-56, кв. 5 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград и подмяна на подпокривната конструкция на сградата“ в „Смяна на предназначението на съществуваща двуетажна масивна сграда в къща за гости и обособяване на зони за рекреация, сезонен бар, външен басейн и къмпинг зона в УПИ І-56, кв. 5 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГАЛБА” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения “Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02748.1.813 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на животни – 100 броя крави и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 39116.108.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Ц. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 230 м в поземлен имот с идентификатор 49179.19.286 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – паркинг за собствен автотранспорт, автосервиз, автомивка, магазин, склад и офиси и собствен водоизточник с дълбочина до 30 м в поземлен имот с идентификатор 52074.32.2, местност „Кантона” по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛИТА ТРАНС” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оборудване на цех за готови храни в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.135.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Мамма Миа 73“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението