Съдържание

Посетители

В момента има 50  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-01-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за клетъчно отглеждане на 12000 броя кокошки носачки, което се монтира в сграда в поземлен имот с идентификатор 59077.11.9 (образуван от имот с идентификатор 59077.11.6 с площ 11.476 дка), местност „Чеперко“ по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград и ремонт на съществуващата сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПАШОВА БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението