Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-39-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-39-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено писмо с изх. № 900/27.12.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 900/27.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до "АТОМОН” ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, за инвестиционно предложение „Добив на пясъци и чакъли от находище “Митински рид” в землищата на с. Дрангово и с. Митино, Община Петрич”

Съобщение за издадено писмо с изх. № 761(1)/22.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 761(1)/22.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „РУМЕН ПАДАРЕВ - БАЛКАН ФРУКТ - НИКОЛА ПОПАДИЙН”, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с издадено Решение № БД-15-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Инсталация за пиролизна преработка на стари автомобилни гуми във висококачествен мазут”

Съобщение за издадено писмо с изх. № 755(1)/22.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 755(1)/22.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „ДИМСАМАР - ДИМИТЪР ПЕТРОВ, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с издадено Решение № БД-11-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Златарица от кота 855 м до кота 775 м, землище на с. Елешница, община Разлог“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 889/27.12.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 899/27.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ГРИЙН СТОУН“ ЕООД, гр. Благовеград в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза”, в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Съобщение за издадено писмо с изх. № 19/15.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 19/15.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ДЖОРДАН“ ЕООД, с. Левуново, в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Перален цех за пране на трико с капацитет до 5 тона на ден в УПИ XX, кв. 32 по плана на с. Левуново, Община Сандански“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 21/15.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. №21/15.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до  „ПАДА“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ с пл. № 689, кв. 32 по плана на с. Краище, община Белица“