Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 387(8)/05.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 387(8)/05.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до наследниците на Михаил Дундалов, действащи чрез пълномощник Георги Дундалов за инвестиционно предложение „Изграждане на млекодайна ферма за 30 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 61813.513.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложениеза „Жилищна сграда и хотел“ в имот № 014006, местност „Грамадето“, землище на гр. Банско

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Строителство на помещения за търговска, складова и производствена дейност с офиси за облицовъчен камък в имот № 115014 с площ 4.869 дка в местността „Полян олар“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на амбулатория за специализирана медицинска помощ” в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 385 в кв. 1 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-48-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-48-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и първична обработка на скално облицовъчни материали от участък „Айселана-2“ на площ от 24,310 хектара на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2012 г., Решение № БД-16-ПР/2007 г. и Решение №БД-14-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна на гр. Гоце Делчев, област Благоевград с изграждане на ПСОВ с капацитет 22 500 еквивалентни жители“, Решение № БД-16-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет < 35 000 еквивалентни жители“ и Решение № БД-14-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП за „Рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-41-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №4270(09)/14.08.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-41-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Поставяне на оранжерии тунелен тип – 8 бр. в поземлен имот № 001002 в землището на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „ДИС ФЕРМЕР“ ООД, ЕИК: 204219641