Съдържание

Посетители

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено за издадено Решение за спиране на административното производство

Съобщение за издадено за издадено Решение № 07-АПК/2019 г. за СПИРАНЕ на административното производство по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в имот № 000222, местност „Левуновски мост“, землище на с. Дамяница, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-59-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-59-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в част от имот № 074006, местност „Черниците“, землище на с. Склаве, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на канализация и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет 1000 еквивалентни жители (e.ж.) в част от имот № 007008 с площ 8,687 дка, местност „Мъртвицата“, землище на с. Лебница, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-21-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-21-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на канализация на с. Струма и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот № 012031, местност „Дойкова валта“, землище на с. Струма, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-19-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-19-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на гр. Кресна“, предвиждащо изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 4628 е.ж. в имот № 005063 и изграждане на довеждащ колектор от шахта разположена в имот № 005119 до ПСОВ, землище на гр. Кресна, община Кресна

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на външен довеждащ канализационен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - с. Мусомища” в земи извън регулация на с. Мусомища и имот № 031121, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев

Прочети още...