Съдържание

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ВЕЦ“ ООД, гр. Плевен и до „ВЕС 2006“ ООД, гр. Перник в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 12 бр. малки водноелектически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 13» до МВЕЦ «ЕКО Струма 24» в землищата на селата Струма, Вълково, Плоски и гр. Сандански, Община Сандански, селата Драката, Илинденци, с. Горна Крушица и с. Каменица, община Струмяни и с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна

Съобщение за издадено писмо с изх. № 761/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 761/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „РУМЕН ПАДАРЕВ - БАЛКАН ФРУКТ - НИКОЛА ПОПАДИЙН”, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Инсталация за пиролизна преработка на стари автомобилни гуми във висококачествен мазут” в стопански двор на с. Бучино, община Благоевград

Съобщение за издадено писмо с изх. № 758/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 758/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ВОДОЛЕЙ ДУО“ ООД, гр. Благоевград в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница-Манастира“ в землище на с. Брестово, община Симитли

Съобщение за издадено писмо с изх. № 757/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 757/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „К-М ТУРС“ ЕООД, гр. Бургас в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Рупите 2“ на р. Струма, землища на с. Генерал Тодоров и с. Старчево, Община Петрич

Съобщение за издадено писмо с изх. № 755/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 755/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „ДИМСАМАР - ДИМИТЪР ПЕТРОВ“, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Златарица от кота 855 м до кота 775 м, землище на с. Елешница, община Разлог“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 387(8)/05.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 387(8)/05.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до наследниците на Михаил Дундалов, действащи чрез пълномощник Георги Дундалов за инвестиционно предложение „Изграждане на млекодайна ферма за 30 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 61813.513.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложениеза „Жилищна сграда и хотел“ в имот № 014006, местност „Грамадето“, землище на гр. Банско

Прочети още...