Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-45-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-45-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Комбинирана централа за производство на електро и топлоенергия с мощност 1500 кВт в УПИ ХХХV 830, 833 в кв. 54 по плана на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-34-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-34-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Увекс Про“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-41-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-41-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Кулата, с. Чучулигово и с. Марино поле в част (1,456 дка) от имот №000270 с обща площ 8 000 дка, местност „Янкулица“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград и довеждащ път“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Първоначално залесяване на неземеделски земи, имоти с №№ 066073, 066074 и 066077 с обща площ 109926 м2, местност „Ковачева поляна" в землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-22-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-22-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за„Изграждане на сграда с предназначение за младежки център в част от имот с идентификатор 04279.614.119 (попадащ в кв. 86 по плана на ЦГЧ) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-65-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-65-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод Ф 168 мм с дължина 8115,60 м от АГС в землище на с. Покровник, община Благоевград до имоти с идентификатор 04279.619.172 и 0279.23.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 8-1/03.10.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Издадено Пешение за оттегляне на Решение № 8/26.09.2019 г. и поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-36-ПР/18.07.2019 г., адресирано до „ДЕС-М“ ЕООД- ТУК