Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Младежи генерираха идеи как със средствата на дигиталните технологии да се популяризира биоразнообразието в района на средното поречие на река Места

Mladeji za okolna sreda crv

Прочети още...

Обучения на младежи за събиране на данни за видовото многообразие по средното течение на р. Места чрез съвременни дигитални приложения

 

Mladeji za okolna sreda crvПовече от 30 младежи се обучаваха в гр. Хаджидимово да използват дигитални приложения за разпознаване и регистриране на обичайни и значими за опазването на биоразнообразието видове в района на средното течение на река Места.

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград започва изпълнението на дейности по Кампанията „Младежи за околната среда“

Mladeji za okolna sreda crvРИОСВ – Благоевград в партньорство с четири неправителствени организации започва изпълнението на инициативи в рамките на Кампанията на Министерството на околната среда и водите – „Политики за младежта в сферата на околната среда“ („Младежи за околната среда“).

Прочети още...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕТ С ОТПАДЪЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ

По повод извършена служебна проверка от РИОСВ – Благоевград в Националната информационна система за отпадъци /НИСО/ е установено, че част от задължените лица по Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.) не водят отчетност и не предоставят информация за отпадъците в системата.

Предвид горното Ви напомняме, че лицата при чиято дейност се образуват отпадъци, както и лицата, притежаващи документи, по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) са задължени да водят отчетните книги от съответното приложение по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис. Обръщаме внимание, че чрез НИСО следва да бъдат представяни и годишните отчети за отпадъци, съобразно нормативно установените срокове. Годишни отчети се представят, дори и да не е извършвана дейност с отпадъци, като се посочват нулеви стойности.

Във връзка с изложеното, от РИОСВ – Благоевград ще бъде извършвана регулярна проверка на задължените лица в НИСО. В случай, че не са взети мерки за привеждане на дейността с отпадъци към действащото законодателство ще бъдат предприети административнонаказателни действия, като ЗУО предвижда наказание с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лева.

 

Започва образователната екологична инициатива Зелена олимпиада` 2022

LoGO ZOНа 23.09.2022 г. започва образователната екологична инициатива „Зелена олимпиада“, която се провежда под патронажа на Министерството на околната среда и водите

Прочети още...