Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1141/2022

Изх. №3641(1)/07.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 52074.11.5 в местността Ханище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. С.

Прочети още...

Съобщение №1140/2022

Изх. №3633(1)/07.09.2022 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обекти: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I, кв. 9 по плана на с. Струмешница, община Петрич с отреждане за „Училище“ и инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на „Училище“ в „Дом за стари хора“ и пристройка към него“

възложител: „САМУИЛОВА КРЕПОСТ 2021“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1139/2022

Изх. №3631(1)/07.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ II - 1437, кв. 18 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Е. Т.

Прочети още...

Съобщение №1138/2022

Изх. №3200(3)/07.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 44121.29.17 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Б. П.

Прочети още...

Съобщение №1137/2022

Изх. №3636(1)/02.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на комплектна трансформаторна подстанция (КТП) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8192 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „КОЛОР ФУУДС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1136/2022

Изх. №3634(1)/31.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на многофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.603.7924 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ОЛИМП ДЖИ ЕФ - 2“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1135/2022

Изх. №3632(1)/31.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 30 kW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 49432.3.7.1 и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 49432.3.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ЗП ИВАН ПАНЧЕВ“ ЕТ

Прочети още...