Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №838/2017

Писмо изх. №3734(1)/28.11.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на басейн до 100 м3 и ограда с височина до 2.20 м в УПИ XVII - 528 в кв. 49 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Л. Т. Т.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3734/23.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на басейн до 100 м3 и ограда с височина до 2.20 м в УПИ XVII - 528 в кв. 49 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XVII-528 в кв. 49 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за „къщи за гости“, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо наш изх. № 1801(1)/06.06.2017 г.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ограда с височина до 2.20 м по имотни граници и басейн с обем 100 м3. Предвидено е басейнът да бъде захранен с вода от съществуващата водопроводна мрежа на с. Гърмен. Същият е предвидено да бъде отводнен в съществуващата канализация на населеното място. Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на населеното място. транспортния достъп ще се осъществява по улица, граничеща с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на басейн до 100 м3 и ограда с височина до 2.20 м в УПИ XVII - 528 в кв. 49 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград