Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №833/2017

Писмо изх. №3696(1)/22.11.2017

уведомление за:
1. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХV, кв. 53 по плана на гр. Петрич, в който се включват имоти с идентификатори 56126.603.7740, 56126.603.1711 и 56126.603.1710 по КККР на гр. Петрич, община Петрич за обособяване на три нови самостоятелни УПИ по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич за обособяване на три нови самостоятелни УПИ по одобрени кадастрални граници на цитираните имоти съответно:
1.1 УПИ ХLIV1710 с отреждане за „Градски парк“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.1710.
1.2 УПИ XLIII1711 с отреждане за „Градски парк“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.1711.
1.3 УПИ XLII7740 с отреждане за „Жилищен, търговски и административен комплекс“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.7740.
2. Изменение на ПУП-ПЗ за новообразуваният УПИ XLII7740, имот с идентификатор 56126.603.7740 по КККР на гр. Петрич с отреждане за „Жилищен, търговски и административен комплекс“

Възложител: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД,ОБЩИНА ПЕТРИЧ, „СОД-2004“ ЕООД, ЕИК 101667656

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 3498/06.11.2017 г. и № 3696/21.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Проекта за гореописаният план, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Със Заповед № 33/28.09.2017 г. на кмета на община Петрич е допуснато изготвяне на проект на горния план.
С проекта на изменението на ПУП-ПР се предвижда УПИ ХХV с отреждане за „Градски парк“ да се раздели на три нови самостоятелни УПИ: УПИ ХLIV1710 с площ 53917 кв. м да се отреди за „Градски парк“; УПИ XLIII1711 с площ 21282 кв. м да се отреди за „Градски парк“; УПИ XLII7740 с площ 16009 кв. м да се отреди за „Жилищен, търговски и административен комплекс“.
С проекта за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XLII7740 се предвижда застрояване на жилищен, търговски и административен комплекс, при следните устройствени показатели: Пзастр. - 25-70%; Позел. – 30-50%; Кинт – 1.0 – 2.0; Н – 1-5 (3-15); Начин на застрояване свободно „е“. В новообразувания УПИ XLII7740 са изградени едноетажни и двуетажни сгради, които се предвижда да бъдат премахнати.
Поземлени имоти с идентификатори 56126.603.7740, 56126.6031711 и 56126.603.1710 по КККР на гр. Петрич, община Петрич се намират на територията на жилищна зона, в административната част на гр. Петрич. Транспортната връзка с имотите се осъществява по асфалтираната улична мрежа на града. Изградени са водопровод, канализация и ел.провод.
Не са налични данни, че с изменението на ПУП-ПР и изменението на ПУП-ПЗ, се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането им, поради което за същите не следва да се провежда процедура по екологична оценка по реда на Глава шеста от ЗООС.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявените:
1. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХV, кв. 53 по плана на гр. Петрич, в който се включват имоти с идентификатори 56126.603.7740, 56126.603.1711 и 56126.603.1710 по КККР на гр. Петрич, община Петрич за обособяване на три нови самостоятелни УПИ по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич за обособяване на три нови самостоятелни УПИ по одобрени кадастрални граници на цитираните имоти съответно:
1.1 УПИ ХLIV1710 с отреждане за „Градски парк“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.1710.
1.2 УПИ XLIII1711 с отреждане за „Градски парк“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.1711.
1.3 УПИ XLII7740 с отреждане за „Жилищен, търговски и административен комплекс“ по границите на ПИ с идентификатор 56126.603.7740.
2. Изменение на ПУП-ПЗ за новообразуваният УПИ XLII7740, имот с идентификатор 56126.603.7740 по КККР на гр. Петрич с отреждане за „Жилищен, търговски и административен комплекс“
е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград