Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №817/2017

Писмо изх. №3562(1)/27.11.2017

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.9.461 в местността Тишето-Предел по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград – собственост на „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ“ ООД“

Възложител: „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ“ ООД ЕИК 200725196

Прочети още...

Съобщение №816/2017

Писмо изх. №3612(1)/27.11.2017

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 038001 и 038002 в местността Железничка, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Александър Христов Джалев“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДЖАЛЕВ

Прочети още...

Съобщение №815/2017

Писмо изх. №3561(1)/27.11.2017

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.662.19 в местността Тишето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград – собственост на „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ“ ООД“

Възложител: „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ“ ООД ЕИК 200725196

Прочети още...

Съобщение №814/2017

Писмо изх. №2643(6)/24.11.2017

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в поземлен имот с идентификатор 17395.180.299, находящ се в местността Текето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. Х. Х.

Прочети още...

Съобщение №813/2017

Писмо изх. №2925(3)/24.11.2017

Изменение на Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 258046 в местността Нежовец, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Коста Иванов Керанов

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА КОСТА ИВАНОВ КЕРАНОВ

Прочети още...

Съобщение №812/2017

Писмо изх. №2924(3)/24.11.2017

Изменение на Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 068005, 301003, 023012 и 266008 в землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Тодор Богомилов Наков

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОДОР БОГОМИЛОВ НАКОВ

Прочети още...

Съобщение №811/2017

Писмо изх. №1209(5)/24.11.2017

Уведомление за „Подробен устройствен план - Плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) – изменение на регулацията в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.527.22, местност „Кукурево“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и план за застрояване (ПЗ) в новообразувани УПИ, с отреждане за „Жилищно строителство“

Възложител: „СТЕНДЪН ПИРИН ПРОПЪРТИС 7“ ЕООД,ЕИК 175347756

Прочети още...