Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №846/2017

Писмо изх. №3678(1)/01.12.2017

уведомление за проект на „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.13.28, местност „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „жилищно строителство“

Възложител: М. К. И.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. № 3678/20.11.2017 г.на РИОСВ - Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Проект на „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.13.28, местност „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.13.28, местност „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрени КК и КР на гр. Благоевград е с площ 0.860 дка. С Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) се предвижда имотът да се отреди за „жилищно строителство“. Предвижда се изграждането на жилищна сграда със застроена площ около 150 кв.м. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод в границите на имота. Отпадъчните води ще се заустват в канализация. Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата мрежа НН.
Имотът, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за проект на „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.13.28, местност „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „жилищно строителство“ не следва да се провежда процедура по екологична оценка по реда на Глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за проекта на „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.13.28, местност „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „жилищно строителство“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград