Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №850/2017

Писмо изх. №3721(1)/01.12.2017

инвестиционно предложение “Поставяне на преместваем обект - слънцезащитно устройство (навес) към самостоятелен обект с идентификатор 04279.629.146.1.3 (за търговска дейност), разположен в сграда с идентификатор 04279.629.146.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ III - 629.146, кв. 26 по плана на ж.к. „Струмско“, община Благоевград“

Възложител: Й. К. Т., Г. Д. С., П. Д. С.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3721/23.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционното предложение “Поставяне на преместваем обект – слънцезащитно устройство (навес) към самостоятелен обект с идентификатор 04279.629.146.1.3 (за търговска дейност), разположен в сграда с идентификатор 04279.629.146.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ III-629.146, кв.26 по плана на ж.к. „Струмско“, община Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда поставяне на преместваем обект – слънцезащитно устройство (навес) към самостоятелен обект с идентификатор 04279.629.146.1.3 (за търговска дейност), разположен в сграда с идентификатор 04279.629.146.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград, УПИ III - 629.146, кв.26 по плана на ж.к. „Струмско“, гр. Благоевград. Навесът ще бъде с площ около 40 кв.м и ще бъде закрепен към стената на обекта.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена една защитена зона, а именно BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Поставяне на преместваем обект - слънцезащитно устройство (навес) към самостоятелен обект с идентификатор 04279.629.146.1.3 (за търговска дейност), разположен в сграда с идентификатор 04279.629.146.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ III - 629.146, кв. 26 по плана на ж.к. „Струмско“, община Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград