Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №851/2017

Писмо изх. №3673(3)/29.11.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на склад, помещения за разфасоване и пакетиране на храна за животни в поземлен имот с идентификатор 04279.140.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. Н. Т.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3673/20.11.2017 г. и вх. № 3673(2)/27.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на склад, помещения за разфасоване и пакетиране на храна за животни в поземлен имот с идентификатор 04279.140.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в земеделска земя с площ 2.804 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена едноетажна постройка с предназначение за склад, помещения за разфасоване и пакетиране на храна за животни. Постройката е предвидено да се състои от три помещения - склад, стая за почивка и отдих и помещения за пакетиране и/или разфасоване на храна за животни (кучета, котки, птици, риби и др.). В обекта ще се доставят и съхраняват пакетирани пакети и разфасовки с обем от 25 кг до 250 кг, които ще бъдат разфасовани и препакетирани в по - малки опаковки за доставка до магазини или крайни клиенти. Част от разфасоването ще бъде извършвано ръчно, а част с помощта на разпределителна пакетираща машина, позволяваща дозиране на получените пакети и тяхното херметично пакетиране. Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от съществуваща мрежа, изграден водопровод по път с идентификатор 04279.108.34 (местен път), чрез изграждане на нов водопроводен клон до имота. Образуваните битови отпадъчни води ще бъдат зауствани в канализационен колектор преминаващ през имота, чрез изграждане на нов канализационен клон до съществуващия канализационен колектор Бет. Ф1500. Електрозахранването е предвидено от съществуваща мрежа, чрез изграждане на подземен кабел. Имотът е достъпен от полски път.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на склад, помещения за разфасоване и пакетиране на храна за животни в поземлен имот с идентификатор 04279.140.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград “ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград