Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

10-АПК/2016 г.

РЕШИХ: Прекратявам започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищна сграда в част (5.000 дка) от имот № 020001 с обща площ 10.078 дка, местност „Банището“, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ЕЗЕРЕЦ“ ЕООД, ЕИК: 101638697, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 29, ет. 2.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2016 г.

РЕШИХ: Прекратявам започналата административна процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 3635/22.10.2015 г за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в имот № 000303 с площ 3,343 дка, землище на с. Букова, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител Н. Я. М. с адрес: xxxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

ОС-2-П/2015 г.

РЕШИХ: Прекратявам започналата административна процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх. №3354/24.09.2015 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 год. в държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

ОС-1-П/2015 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по преценяване начина на процедиране в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за проект „Изграждане на нов автомобилен горски път „Гарваница - Равнелак“ – четвърта степен“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението