Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №4/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №4/15.03.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №04/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1124(1)/26.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на електропровод за захранване поземлен имот с идентификатор 05606.27.27 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба.

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №3/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №3/15.03.2021 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №818(1)/09.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.300.817 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №2/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №2/10.03.2021 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №678(1)/25.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Инженеринг (изготвяне на проект и изпълнение на СМР) на общинска инфраструктура – улична мрежа на територията на Община Кочериново“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №1/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №1/04.02.2021 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3809(3)/30.12.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 13/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/13.11.2020 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3312(1)/29.10.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.11.17 в местността Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 12/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/28.10.2020 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3198(1)/21.10.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговско-обслужваща сграда в поземлен имот с идентификатор 43565.60.5 в местността Друма по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 11/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №11/28.10.2020 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в Решение №БД-28-П/2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част (15710 кв.м) от поземлен имот с идентификатор 47408.32.1, местност Туркаре по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, област Благоевград „за площадка за добив на подземни богатства-строителни материали – пясъци и чакъли“.

Възложител: „Бистрица 2020“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението