Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №03/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №03/06.03.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №03/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №849(1)/01.03.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.36.96 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „БАЙ САНДЕ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 06-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №06-АПК/2023 г. за допълване на писмо с изх. №404(1)/08.02.2023 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени енергийни нужди с обща инсталирана мощност 270 kW и фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени енергийни нужди с обща инсталирана мощност 50 kW в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 в местността Сухо поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител „САНЕЛ“ АД, гр. Сандански.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №02/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №02/23.02.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №02/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №571(1)/14.02.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47189.17.26 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БИТАН 2020“ ЕООД, с. Марикостиново

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №19/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №19/08.12.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №19/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4483(1)/14.11.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.307.5 в местността Нишан таши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: И. Н.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №18/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №18/28.11.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №18/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1754(3)/18.05.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Реконструкция на преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев – Огняново“ през река Места, находящ се извън регулация - землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №17/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №17/03.11.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №17/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3176(1)/04.08.2022 г. за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за застрояване (ПЗ) за имот №120.2104 по плана на новообразуваните имоти, местност махала Митовци, землище на с. Дъбрава, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ в „за вилно строителство“

Възложител: В.Д.Б

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №16/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №16/24.10.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №16/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4031(2)/19.10.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатор 02676.19.14 и 02676.19.13 местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: Б.З.К

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението