Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение 05/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 05/11.04.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1008(5)/03.04.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І-012121, 012123, съответен на поземлени имот № 012134, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен с цел образуване на УПИ І-012134 „за жилищно строителство и къщи за гости“ и УПИ ІІ-012134 „за къщи за гости““

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 04/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 04/20.02.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 2962(1)/21.08.2018 г. на РИОСВ – Благоевградс което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот №102003 в землището на Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 03/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 03/22.01.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №68(1)/15.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград адресирано до И. С. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 02/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 02/14.01.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1590(1)/08.05.2018 г. на РИОСВ – Благоевградадресирано до П. Г. Д.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 01/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 01/07.01.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1846(1)/29.05.2018 г. на РИОСВ – Благоевградадресирано до  Д. И. П.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 19/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 19/09.11.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2397(1)/24.07.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на приемо-предавателна станция на „Теленор България“ ЕАД №2262 в имот с номер 160007 в местността Лъката, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

Възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 18/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 18/24.10.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допуснати очевидни фактически грешки в Решение № 48-ОС/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „МАКСИМ“ ООД, ЕИК 101728900

От тук може да изтеглите пълния текст на решението