Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №08/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №08/12.06.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №08/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2357(1)/05.06.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към винарна, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.105.13 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: П. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №07/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №07/07.06.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №07/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1682(3)/19.05.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - каптиран естествен извор „Студената вода 1“, за питейно-битово водоснабдяване на с. Никудин, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 15-АПК/2023 г. за за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г.

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г., с което е процедирано инвестиционно предложение „Изграждане на улица в с. Игралище от о.т. 60а до о.т. 50а по плана на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител Община Струмяни.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №06/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №06/17.05.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №06/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1964(2)/04.05.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за делба на поземлен имот с идентификатор 03504.234.21 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: М.А.М., А.А.М., Е.А.Ш., М.М.М., А.Д.М. и А.Д.С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 14-АПК/2023 г. за за оттегляне на писмо с изх. №1943(1)/28.04.2023 г.

за издадено Решение №14-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №1943(1)/28.04.2023 г., с което е процедирано инвестиционно предложение „Изграждане на плътна ограда с височина до 2.20 м по регулационната линия на УПИ I-356 с УПИ II-356, кв. 6 по плана на с. Дамяница (южната регулационна граница) и по източната и северната регулационни граници на УПИ I-356, кв. 6 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“ с възложител С.В.В.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №05/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №05/28.04.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №05/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №4732(1)/23.11.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 56126.151.56 в местността Бела Мара - Омондрост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ТИМ ТРЕЙД“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №04/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №04/09.03.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №04/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №991(1)/06.03.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - навеси в поземлени имоти с идентификатори 03664.20.32 и 03664.20.3 в местността Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, гр. Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението