Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №14/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/23.10.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №14/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3670(1)/19.09.2023 г. на РИОСВ – Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №2128, изградена в поземлен имот с идентификатор 68792.107.488 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №13/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/27.09.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №13/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3396(1)/23.08.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград ,,Извършване на ремонтно-възстановителни работи на корекцията на река Мелнишка при км 4+300, десен бряг с дължина 80 м. в землището на с. Капатово, общ. Петрич, област Благоевград“

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №12/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/05.09.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №12/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3396(1)/23.08.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Технологични планове за залесяване на горски територии, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ – площи в отдели, подотдели 1274 „а“, 1274 „б“, 1274 „в“, 1274 „г“, 1275 „а“, 1276 „ф“, 1276 „х“, 1284 „ф“ и 1284 „х“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №11/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №11/31.08.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №11/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № 77 - ОС/2022 г. с изх. № 3768(5)/22.11.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 39116.84.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“.

Възложител: В. С., М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №10/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №10/28.08.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №10/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3396(1)/23.08.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0.4 kV и външно кабелно електрозахранване СрН 20 kV за „Цех за производство на дърводелски изделия и склад в поземлен имот с идентификатор 57176.55.42, местност Валога по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АНТ-2004“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №09/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №09/02.08.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №09/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2878(1)/21.07.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Кандидатстване по европейска програма BG-RRP-4.021 - подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, с проектно предложение с наименование „Енергийно обновяване на сградния фонд на фирма „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД“

Възложител: „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД, гр. Гоце Делчев

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №08/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №08/12.06.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №08/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2357(1)/05.06.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към винарна, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.105.13 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: П. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението