Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 06-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 06-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

административна процедура по преписка с вх. №31/07.01.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 14492.24.132 и 14492.24.133 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „А И ЕМ-2008“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 1/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 1/20.02.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2000(1)/28.06.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин за хранителни стоки в имот 047073 в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 11/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 11/28.11.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3231(1)/31.10.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.147.11 в местността Герачини улици по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 10/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 10/15.11.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №702(2)/18.03.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Апостол Стефанов Апостолов, в качеството му на кмет на Община Симитли

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 09/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 09/09.10.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 2275(7)/26.09.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 07/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 07/09.07.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 03-ОС/2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, складови площи и собствен водоизточник“ в имот с идентификатор 20105.55.9 в местността „Скалата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 06/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 06/22.04.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № ЕП-140(2)/17.04.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Закупуване и монтаж на техника за обработка на дървени плоскости в съществуващ цех за изработка на корпусна мебел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.201.94, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението