Съдържание

Посетители

В момента има 278  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение 05/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 05/22.03.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 10-ОС/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, с което е съгласуван проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „нива“ за „автодиагностичен център“

Възложител: Димитър Попов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 04/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 04/20.03.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение №15-ОС/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на дървесина и производство на дървесни пелети“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 17395.153.19, образуван от поземлен имот с идентификатор 1739.153.15 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: „ИВА – ММ 2012“ ООД ЕИК 201886252

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 03/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 03/01.02.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №3459(1)/13.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград

Възложител: "Мобилтел" ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 02/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 02/26.01.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №3855(1)/13.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград

Възложител: Димитър Мачков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 01-АПК/20.12.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Започналата процедура по оценка на съвместимост за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя - имот № 105022, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ за „вилно строителство“

Възложител: Васил Праматаров и Снежана Попова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за издадено Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка (2)

Пълният текст на Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-76-ПР/2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до Община Петрич- ТУК

26-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 26-АПК/20.12.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Започналата процедура по оценка на съвместимост за Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за проектно трасе „Път - улична регулация“ с начало О.Т. 84 – О.Т.86 и следва полски път с идентификатор 011055, местността „Кюрнорещ“, с. Лиляново – О.Т. 401 до О.Т. 416

Възложител: Община Сандански, БУЛСТАТ: 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението