Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение 07/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 07/27.04.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1536(1)/26.04.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и сондажен кладенец в имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „ЗП НЕДЖМИ КАРАИБРАИМ“, ЕИК: 204925123

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 06/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 06/19.04.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №2529(1)/22.07.2016 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Юсуф Юсуф Кади, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че за „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Възложител:Юсуф Кади – земеделски стопанин

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 06/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка (2)

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 06/19.04.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №2529(1)/22.07.2016 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Юсуф Юсуф Кади, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че за „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Възложител:Юсуф Кади – земеделски стопанин

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 05/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 05/22.03.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 10-ОС/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, с което е съгласуван проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „нива“ за „автодиагностичен център“

Възложител: Димитър Попов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 04/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 04/20.03.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение №15-ОС/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на дървесина и производство на дървесни пелети“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 17395.153.19, образуван от поземлен имот с идентификатор 1739.153.15 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: „ИВА – ММ 2012“ ООД ЕИК 201886252

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 03/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 03/01.02.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №3459(1)/13.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград

Възложител: "Мобилтел" ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 02/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 02/26.01.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №3855(1)/13.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград

Възложител: Димитър Мачков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението