Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1067/2016

инвестиционно предложение „Електрозахранване на имот с идентификатор 04279.618.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3874/25.10.2016 г. и доп. информация с вх. № 3874(2)/25.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Електрозахранване на имот с идентификатор 04279.618.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение “Изграждане на бензиностанция в поземлен имот с идентификатор 04279.618.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. №2528(1)/20.07.2015 г. Съгласно същото се предвижда в имота да бъдат изградени: бензиностанция, която ще се състои от три колонки за бензин, дизел, газ и метан; две халета за външно измиване; две халета за прахосмукачка и търговска сграда. Ел. захранването е предвидено от съществуваща ел. преносна мрежа на гр. Благоевград.
Съгласно приложената информация се предвижда ел. захранването на имота да се осъществи от мрежата НН, чрез подземно положен кабел с дължина около 6 м и трасе по тротоара на ул. „Васил Левски“ и в обхвата на имот с идентификатор 04279.618.95. За нуждите на ел. захранване се предвижда изграждане на трафопост.
Със заповед №683/26.05.2016 г. на зам. кмета на община Благоевград е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционно инициатива, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП – изменение на ПР на УПИ III618.95 в кв. 2А по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, за промяна на предназначението от „търговски комплекс, административен център и обществено обслужване“ в „бензиностанция, газстанция, метан станция, автомивка, трафопост и търговски комплекс“; ПУП – ПЗ на УПИ III618.95 в кв. 2А по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград - ниско свободно застрояване и инвестиционен проект за бензиностанция, газстанция, метанстанция, автомивка, трафопост и търговска част в УПИ III618.95 в кв. 2А по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград.
Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на трафопост не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаните с него ПУП – изменение на ПР и ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното инвестиционното предложение и свързаните с него ПУП – изменение на ПР и ПЗ не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Електрозахранване на имот с идентификатор 04279.618.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.