Съдържание

Посетители

В момента има 328  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2022 г.

БД-EO-63/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-63/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-62/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-62/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за за Проект на „Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г., при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-61/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-61/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 68792.234.24, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград, П. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-60/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-60/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.626.129 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за поправка на явна фактическа грешка с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с комплексно застрояване „Жк“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „РУАНИ - 2018“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-59/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-59/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.9.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението му от „жилищно строителство - къща за гости“ във „фотоволтаична централа“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Г. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-58/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-58/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.213.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона „Смф“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-57/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-57/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 47408.48.36, местност Брезовица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ВАЛЕНТИНО ПМГВ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението