Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2022 г.

БД-EO-35/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-35/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.2.649 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-34/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-34/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.158.87 местност Средния път-Ш.09 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевгра и Х. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-33/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-33/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване - план за застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ ХVІІІ, кв. 1 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 61813.750.471 с адрес гр. Разлог, ул. „Промишлена зона“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград) с отреждане за „Фотоволтаична централа“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ПИРИН ЛЕС 46“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-32/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-32/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.35.52, местност Чикуто – ш.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград и Р. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-31/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-31/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 62699.30.8, 62699.30.9 и 62699.30.12, местност Над канала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „АСБАХ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-30/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-30/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 00134.9.23, местност Чуките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона – „Смф1“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Г. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-29/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-29/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и К. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението