Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2022 г.

БД-EO-48/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-48/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57176.30.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „ДАВИРО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-47/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-47/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.174.21, местност Утре Великден по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Д.СА.Н.“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-50/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-50/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извърши екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 47370.11.89, местност Юручката нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „ДЖИ ПИ ДИСТИЛЪРС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-46/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-46/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20910.13.1, местност Реката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ „жилищно строителство“, Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20910.4.15, местност Тунело по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ „жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20910.4.14, местност Тунело по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ „жилищно строителство“, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-45/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-45/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград „БРАВО 60“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-44/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-44/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 02600.14.35 и 02600.14.38, местност Топлица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев, „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-43/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-43/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на Плана за регулация (ПР) и Плана за застрояване (ПЗ), както следва: изменение на Плана за регулация за обединяване на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV-197, кв. 53 по плана н с. Стоб в един общ УПИ ХV-197 с площ 18467 кв. м и промяна предназначението от (УПИ І-197) „За жилищно строителство, хотел, обществено обслужване и трафопост“ (УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV-197) „За индивидуално жилищно строителство“ в ново предназначение „За склад за електрочасти, компоненти и детайли за фотоволтаични инсталации, и фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 995 кW“ - за новообразувания УПИ ХV-197, кв. 53 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил; изменение на ПЗ за новообразувания УПИ ХV-197, кв. 53 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДЖИ ДИ АЙ ЕС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението