Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2022 г.

БД-EO-56/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-56/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 77058.4.500, местност Кокошките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „ЕВРОКВЕСТГАЗ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-55/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-55/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

възложител: Община Гоце Делчев и „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-54/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-54/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план: План за регулация (обединяване на УПИ ХІІІ-1437, УПИ ХІV-1437, УПИ ХV-1437, УПИ ХVІ-1437, УПИ ХVІІ-1437, УПИ ХVІІІ-1437, УПИ ХІХ-1437, УПИ ХХ-1437 и УПИ ХХІ-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли) и застрояване (ПРЗ) с отреждане за „Производствена и складова дейност и за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа“ в проектен УПИ ХХІІ-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и проект на „Подробен устройствен план: План за регулация (ПР) за обединяване на УПИ ХІ-1437 и УПИ ХІІ-1437 от кв. 6 по плана на гр. Симитли, и План за застрояване (ПЗ) с отреждане за „Производствено и складова дейност за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала в проектен УПИ ХХІV-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ГОРТЕКСТИЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-53/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-53/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05606.30.16, местност „Ормана” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, с който имотът да бъде отнесен към устройствена зона с разновидност „смесена многофункционална зона“, Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 0560630.15, местност „Ормана” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, с който имотът да бъде отнесен към устройствена зона с разновидност „смесена многофункционална зона“ и Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за кабелна линия 20 kV от ВЕП „Огняново" до новопроектиран БКТП 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 05606.30.16, местност „Ормана” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МЕДИЯ ПОЙНТ” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-52/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-52/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Банско (ПИРО Банско) за периода 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-51/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-51/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХII, кв. 311 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.601.3562 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-49/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-49/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Разлог, област Благоевград за периода 2021 – 2026 г.“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението