Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2022 г.

БД-EO-28/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-28/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Симитли (ПИРО Симитли) за периода 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-27/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-27/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.59.11, местност Под междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, Е. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-26/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-26/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57159.8.1, местност Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „за спортно-тренировъчна база“ в „за спортно-тренировъчна база и фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МОНДИАЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-25/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-25/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 66055.30.12, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград и „НИКИНПРОГРЕС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-24/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-24/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.17.11, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Б. Е., Е. Е.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-23/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-23/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.67.18, местност Шабаница - Чикуро по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и С. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-22/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-22/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор имот с идентификатор 36083.59.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград за промяна на предназначението от „нива“ в „за фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: "ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението