Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №83/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 65334.63.80, 65334.123.1 и 65334.123.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №82/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на ферма за отглеждане на кози в имот № 016097 с площ 6.000 дка, местност „Трохалето“, землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №81/2016 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни в имот № 001051 в землището на с. Любовка, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №80/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мини голф игрище в част (9.290 дка) от поземлен имот с идентификатор 17395.50.39 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №79/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в имот №090025, местност „Долен засек“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград за техническо водоснабдяване на обект „Цех за хартиени кутии в УПИ 090033, местност „Долен засек“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №78/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Разширение към „Авторемонтна работилница, магазин за резервни части на МПС, административно-битова сграда и кафе - аперитив“ с „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 56126.10.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №77/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник в имот № 001159 с площ 6.143 дка, местност „Селището“, землище на с. Седелец, община Струмяни, област Благоевград“