Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 58/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-ЖА ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА МУТАФЧИЕВА, 2770 ГР. БАНСКО, ул. „Георги Ковачев” № 27

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на мандра с капацитет 400 литра за производство на бяло саламурено сирене в съществуваща сграда, намираща се в новообразувано УПИ (от имот №61813.759.81), кв. 38 по плана на гр. Разлог”, община Разлог, област Благоевград

Съобщение № 57/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Вельо Илиев – кмет на Община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: «Добив на подземни води за водоснабдяване на ПСОВ – гр. Петрич в имот №000088, местност „Ангушева лъка”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”

Съобщение № 56/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Николай Рашев – управител на „ЕВКЛИП ИНВЕСТ” ООД, с. Бачево,  Община Разлог, ул. „Рила” № 12

документация за инвестиционно предложение: «Промяна на параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Бачевска, землището на с. Бачево, Община Разлог”

Съобщение № 55/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андрей Христов – управител на „БЕТОН” ЕООД, гр. Сандански, ул. „Младост” № 12

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за мобилни трейлери и газорегулиращ пунк за компресиран природен газ в имот №101014 с площ 0.858 дка, местност „Соколовец”, землище на гр. Сандански, Община Сандански, Област Благоевград”

Съобщение № 54/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РАНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ РАНГЕЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „ФИЛИПОПОЛИС РК”ООД, ГР. ПЛОВДИВ, ул. „Просвета” № 2А

документация за инвестиционно предложение: „Млекопреработвателно предприятие” в УПИ ІІ с площ 3490.00 м2, кв. 150, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Съобщение № 53/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИВАНОВ БИЛАРЕВ, УПРАВИТЕЛ НА „БИЛТА”ООД,  2900 ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,  ул. „Александър Стомболийски” № 4

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулна пречиства-телна станция за битови отпадъчни води с капацитет 110-160 ЕЖ в имот №000068, местност „Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Съобщение № 52/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ, УПРАВИТЕЛ НА „ГД БИЛД” ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, ж.к. „Еленово-1”, ул. „Георги Андрейчин” до блок  до Супермаркет

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на р. Сушица в землище на с.Сушица, община Симитли, област Благоевград”