Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 58/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-ЖА ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА МУТАФЧИЕВА, 2770 ГР. БАНСКО, ул. „Георги Ковачев” № 27

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на мандра с капацитет 400 литра за производство на бяло саламурено сирене в съществуваща сграда, намираща се в новообразувано УПИ (от имот №61813.759.81), кв. 38 по плана на гр. Разлог”, община Разлог, област Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията и документацията съдържаща се в уведомлението:

  • Има приложена Заповед № РД 15-141/24.02.2010 г. на кмета на община Разлог с която е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 109, ал.1, чл.110, ал.1, т.1, съгл. чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 150 на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за инвестиционнен проект „Мандра” в новообразувано УПИ (от имот №61813.759.81), кв. 38 по плана на гр. Разлог”;
  • Предвижда се да се изгради мандра с капацитет преработка на 400 литра/ на ден сурово мляко за производство на бяло саламурено сирене и масло, които са млечни продукти. Иинвестиционно предложение попада в обхвата на точка 7, буква „в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Не се предвижда инвестиционното предложение да се осъществи в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони като част от Европейската екологимна мрежа “НАТУРА 2000”. Най-близо намиращите се защитени зони са защитена зона (ЗЗ) с наименование “Изворо” и идентификационен код BG0000625 и ЗЗ с наименование “Река Места”, код BG0001021 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.).

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл.2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 3 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да се извърши оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ “Изворо” и ЗЗ “Река Места” е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитените зони

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Разлог.