Съдържание

Посетители

В момента има 629  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 65/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Людмил Терзиев, кмет на Община Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46

документация за инвестиционно предложение: “Първоначално залесяване на около 400 дка от имот № 000233 с обща площ 1361.576 дка, местност “Тополата”, землище на с. Копривлен, Община Хаджидимово”

Съобщение № 64/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Николай Чакалов, живущ в с. Дрангово, Община Петрич

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства към обект автосервиз, магазин за авточасти и офиси в имот № 000870, местност “Голко”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”

Съобщение № 63/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Илиян Кръстев кмет на Община Кресна, гр. Кресна, ул. «Македония» № 3

документация за инвестиционно предложение: “Първично залесяване на неземеделски земи в имот № 021001 с площ 54.817 дка, местност “Равно поле”, землище на с. Горна Брезница, Община Кресна”

Съобщение № 62/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Владимир Москов – кмет на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. «Царица Йоанна» № 2

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Гоце Делчев с проектен капацитет 22500 еквивалентни жители, в имот № 228008, местност “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев”

Съобщение № 61/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЛЮБОМИР ИВАНОВ – УПРАВИТЕЛ НА «ФРИСЛАНД» ООД, ГР. САНДАНСКИ, ул. «Аликсандър Буйнов» № 5

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ “Долени” на р. Бяла река от кота 1177 м до кота 760 м, землище на с. Долени, Община Сандански”, област Благоевград

Съобщение № 60/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЕЛЬО ИЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  ПЕТРИЧ, ГР. ПЕТРИЧ, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: “Първоначално залесяване на неземеделски земи” - имоти № 035053 и № 035055 в м. ”Билото”, № 025007 в м. ”Поповска чука”, № 024033 в м.”Орела”, № 017049, № 017050 и № 017051 в м. ”Горни градеж”, № 014048, № 014056, № 014059, № 014061, № 014061 и № 015039 в м. ”Равна поляна”, № 026024, № 026034 и № 024035 в м. ” Копривката”, № 010016 и № 010021 в м.”Орището”, № 026036 в м. ”Сухите вирове”, № 010014 в м. ”Мустака”; № 023026 и № 023027 в м. ”Копана вода”, в землището на с. Баскалци, община Петрич”, област Благоевград

Съобщение № 59/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АНДОН МИХАЙЛОВ ТОТЕВ - КМЕТ НА ОБЩ. САНДАНСКИ, ГР. САНДАНСКИ, бул. „Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: изграждане на канализация на с. Лебница и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в част от имот №007008, землище на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград.