Съдържание

Посетители

В момента има 386  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 53/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИВАНОВ БИЛАРЕВ, УПРАВИТЕЛ НА „БИЛТА”ООД,  2900 ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,  ул. „Александър Стомболийски” № 4

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулна пречиства-телна станция за битови отпадъчни води с капацитет 110-160 ЕЖ в имот №000068, местност „Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията съдържаща се в уведомлението се предвижда изграждане на  пречиствателна станция за отпадъчни води за 110-160 еквивалентен брой жители.   

Инвестиционните предложения за  пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет под 150 000 еквивалентни жители са включени в точка 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижда се инвестиционното предложение да се осъществи в обхвата на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” - защитена зона (ЗЗ) с идентификационен код BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51 от 2010 г.).

Съгласно разпоредбите на чл.2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, предвид, че същото попада в обхвата на приложение № 2 на ЗООС.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение за изграждане на модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 1100160 ЕЖ в имот №000068, местност “Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, при която се установи, че реализирането му не противоречи на режима на защитената зона за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите.

След преглед на представената документация, предвид разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона “Места” е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Гоце Делчев.