Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №922/2017

Писмо изх. №3944(4)/21.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен търговски обект и обществено обслужване в поземлен имот №053022, местност „Гладно поле“ в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ХАЙ СТАНДАРТ“ ЕООД, ЕИК 160064343

Прочети още...

Съобщение №921/2017

Писмо изх. №3904(1)/21.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на дентална клиника в УПИ VII-842, кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Р. Р. А.

Прочети още...

Съобщение №920/2017

Писмо изх. №4000(1)/20.12.2017

“Горскостопанска програма за имот с №001180, землище на с. Раздол, община Струмяни, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН АНАСТАСОВ МАХЛЕЛИЕВ

Прочети още...

Съобщение №919/2017

Писмо изх. №3969(1)/18.12.2017

“План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №918/2017

Писмо изх. №3952(1)/15.12.2017

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.689.4 по КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Възложител: Р. С. Ш., П. С. К.

Прочети още...

Съобщение №917/2017

Писмо изх. №3951(1)/15.12.2017

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.689.3 по КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА БОЖАНА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА

Прочети още...

Съобщение №916/2017

Писмо изх. №3892(1)/15.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на модулна газстанция и пункт за пълнене на газови бутилки към съществуваща бензиностанция в имот с пл. № 91003 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ГИЛКО“ ЕООД, ЕИК 101540580

Прочети още...