Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №921/2017

Писмо изх. №3904(1)/21.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на дентална клиника в УПИ VII-842, кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Р. Р. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3904/08.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на дентална клиника в УПИ VII-842, кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация със Заповед № 708/06.10.2017 г. на кмета на община Гоце Делчев е разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ, с който УПИ VII-842, кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев се отрежда за „дентална клиника“.
Съгласно представената информация и документация имотът е с площ 497 кв.м и се намира в урбанизирана територия в гр. Гоце Делчев - ул. „Драма“. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в гореописания имот да се изгради дентална клиника със застроена площ 267 кв.м състояща се от: първо ниво (партерен етаж) – три броя дентални кабинети, един рентгенов кабинет , санитарен възел, склад и рецепция с чакалня; второ ниво – три броя дентални кабинети, стая за почивка, кухненски бокс, конферентна зала с офис, санитарен възел; сутерен – склад, котелно, санитарен възел, зъботехническа лаборатория.
Имотът е електрозахранен, водоснабден и свързан с канализационната мрежа. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 „Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на дентална клиника в УПИ VII-842, кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ - Благоевград