Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №919/2017

Писмо изх. №3969(1)/18.12.2017

“План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3969/14.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Якоруда, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Плана предвижда извеждане на технически сечи за направа на временен горски тракторен път в отдели 89/б (бб7, см2, ела1 на възраст 80 г.) на площ от 0,3 ха и 360/а (здб6, бк1, бб2, гор1 на възраст 75 г.) с цел усвояване на дървесина от КЛФ-2017 г.
Отделите, предмет на плана не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо са разположени защитени зони BG0000495 “Рила”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000495 “Рила”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.),
Така заявеният план и предвидените в него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в най-близко разположените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 “Рила”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград