Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №918/2017

Писмо изх. №3952(1)/15.12.2017

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.689.4 по КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Възложител: Р. С. Ш., П. С. К.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3952/13.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.689.4 по КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е ПИ с идентификатор 61813.689.4 с площ 3786 кв. м, с НТП: „ливада“. Същият попада в подотдел 235/ф3 (изд. насаждение от бук10 на възраст 85 г., пълнота 0,7 и подраст от бук 10 на възраст 10 г.). Програмата предвижда извеждане на групово-изборна в зрелия дървостой с интензивност 30%. Предвижда се сеч на дървета със силно развита корона в гъстите групи, надрасли и потискащи останалия дървостой и подраста, изостанали в растежа и некачествени форми, сеч в груповите издънкови формации и оформяне на пространство около подраста от бук. Предвижда се в края на десетилетието 20% прочистка в подраста по цялата площ.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близо са разположени границите на защитени зони BG0000209 «Пирин» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и BG0000209 «Пирин» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в най-близко разположените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.689.4 по КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград