Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №916/2017

Писмо изх. №3892(1)/15.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на модулна газстанция и пункт за пълнене на газови бутилки към съществуваща бензиностанция в имот с пл. № 91003 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ГИЛКО“ ЕООД, ЕИК 101540580

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3892/07.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на модулна газстанция и пункт за пълнене на газови бутилки към съществуваща бензиностанция в имот с пл. № 91003 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград “, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в имот с пл. № 91003 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово е изградена бензиностанция с издадено Разрешение за ползване №ДК-07-74/27.12.2007 г. за „Бензиностанция и магазин за автоаксесоари“ от РДНСК-Благоевград.
С инвестиционното предложение се предвижда към съществуващата бензиностанция да се изгради мобилна газстанция с една колонка газ и да се обособи пункт за пълнене на газови бутилки. Инфраструктурните връзки в имота са съществуващи.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на модулна газстанция и пункт за пълнене на газови бутилки към съществуваща бензиностанция в имот с пл. № 91003 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград