Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №96/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство на офиси /етаж 2/ на кота + 5,00 в сграда с идентификатор 04279.602.120.4, находяща се в имот с идентификатор 04279.602.120 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград в учебни помещения на „Колеж по туризъм", гр. Благоевград"

Съобщение №95/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на 10 (десет) броя вилни сгради в имот №000165 и с площ 15000 кв. м, местност „Чуката", землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №94/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на когенерационна централа с използване на биомаса – дървесина в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2642 и площ 3519 м2 (УПИ ІІ-2642 кв. 251 по плана на гр. Банско) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Съобщение №93/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 004001, 004002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005007, 005008, 005009, 005011, 005015, 009002, 009001, 001004, 001006, 001005, 001007, 003003, 003004, 003005, 002003, 002004, 002005, 002011, 002014, 002016, 002017, 002018, 002019, 010002, 010003, 010004, 010005, 010006, 010013, 005004, 002014, 002005, 005005 с обща площ 47.2694 ха в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №92/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелна мрежа НН и въздушна мрежа НН – външно ел. захранване на „вилни сгради" в УПИ ХХІV-290, УПИ ХХV-290, УПИ ХХVІ-290, УПИ ХХVІІ-290 и УПИ ХХVІІІ-290 от кв. 3, местност „Чарка" от землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение №91/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство, обединяване и промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.618.12.4.54 и 04279.618.12.4.55, находящи се в сграда с идентификатор 04279.618.12.4, имот с идентификатор 04279.618.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, УПИ ІV-12, кв. 1 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, от „офиси" в „кабинет по дентална медицина""

Съобщение №90/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна административна сграда в УПИ VII и УПИ VIII в кв. 80 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград"