Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №47/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на топлопровод – първа магистрала от колектор ТЕЦ І, ІІ, ІІІ, ІV до ж. к. „Самуил" в землището но гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №46/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на четириетажна жилищна сграда и магазин - земеделска аптека в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №45/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за безвъзмездно приемане на разделно събрани отпадъци в УПИ ХІ, кв. 312 по регулационния план на гр. Петрич, имот с идентификатор 56126.601.15 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград "

Съобщение №43/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Плоски", землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №44/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Илинден" по метода „стъпка в стъпка" от стълб №10 до ВЕЦ „Рила" на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст „Джумая" до ВЕЦ „Рила" с м.в. тип ОРGW, землище с. Рилци и гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, и с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил и гр. Рила, община Рила, област Кюстендил"

Съобщение №42/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане МВЕЦ „Глоговица" на р. Глоговица, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение №41/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изземване на наносни отложения от р. Струма до 16 000 м3/год. в землището на с. Плоски, община Сандански и с. Палат, община Струмяни, област Благоевград"