Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №75/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ „Порогаш" на р. Порогашка, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №74/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот 570.427, местност „Ридо" в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №73/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за промишлени стоки и ремонтна работилница в новообразуван имот 80.187, местност „Сметището, землище на с. Зелен дол, община Благоевград,, област Благоевград"

Съобщение №72/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на детска градина в УПИ ХІІ-3872, 3957, 3958 от кв. 237 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Съобщение №71/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за обществено строителство - казино, игрална зала и хотел в УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 3, землище на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №70/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на хотелски комплекс и вилно селище в имот № 045003, местност „Бобови ниви", землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №69/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за поливане на масиви лозови насаждения засадени в имоти №№ 029002, 029004 и 029006 с обща площ 24.495 дка, местност „Горни острак", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград"