Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №89/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционно селище в част (9.00 дка) от имот №027002 с площ 12.637 дка, местност „Цикандилка", землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград"

Съобщение №88/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж на самостоятелeн обект с идентификатор 65334.110.430.4.9, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 65334.110.430 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека"

Съобщение №87/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на надстройка за лекарски и стоматологичен кабинет в УПИ II, имот с планоснимачен № 86 в кв. 46 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение №86/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в имот №073002, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №85/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на магазин, находящ се в жилищна сграда, разположена в УПИ І от кв. 135 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в лекарски кабинет - манипулационна"

Съобщение №84/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за поливане на зелените площи и измиване на паркинг към хотелски комплекс, изграден в имот №000515 в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №83/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на стопанска постройка - едноетажна селскостопанска постройка за сезонно отглеждане (домуване) на пашитни животни (говеда) отглеждани за месо в имот № 064003 с площ 16.532 дка, местност „Гроздовец", землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград"