Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №82/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 65334.215.8.1.1, находящ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 65334.215.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека"

Съобщение №81/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.348.1.3, находящ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.613.348 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в стоматологичен кабинет и зъботехническа лаборатория"

Съобщение №80/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на рибно стопанство в имот №013008 с обща площ 19.654 дка в местността „Гладно поле", землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград"

Съобщение №79/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец в имот № 000375, местност „Мездра", землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №78/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция, и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците в имот № 021031, местност „Равнако", землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №77/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на рибарник в имоти с № №191008, 191004 и 191007 в землището на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №76/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в имот № 088037 с площ 2.261 дка, местност „Капанлъко", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград"