Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №68/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на втори тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води, добивани от съществуващ тръбен кладенец за отопление и охлаждане на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.20.50, местност „Под грамада-Ш.13" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №67/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС" на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора" – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №66/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и предвидени за засаждане лозови насаждения на обща площ 11.0198 ха в имоти с номера 047005, 047008, 058010, 057006, 059001, 059006, 060004 в землището на с. Кромидово и в имоти с номера 000689, 103001 и 105001 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №65/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Разширение на съществуващ гробищен парк в имоти с № № 664001, 664002, 664003, 664004, 664005, 664006, 664007, 664008, 664009, 664010 в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

Съобщение №64/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на електропровод 20 kV (подземно и въздушно) за захранване на имот с идентификатор 65334.226.7842 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №63/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на два броя жилищни сгради в имот № 021031, местност „Решманица", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение №62/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Градево" на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"