Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 47/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Роза Чимева Оркова с адрес гр. Благоевград, ул. „Андрей Ляпчев” № 8

документация за инвестиционно предложение: „Гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.2 в местността „Колибите”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград”

Съобщение № 45/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СНЕЖАНА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА, гр. София

документация за инвестиционно предложение: „Магазин за промишлени стоки в имот № 110060, местност „Ливадите -1”, землище на с. Кърналово, Община Петрич, Област Благоевград”

 

Съобщение № 44/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО, 2770 ГР. БАНСКО, пл. „Никола Вапцаров” № 1 

документация за инвестиционно предложение: „Водозахранване на поливна система за обект „Стадион”  в имоти с планоснимачни номера 44 и 73 в кв. 21 по плана на с. Места, Община Банско, Област Благоевград”

 

Съобщение № 43/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Тодор Иванов Колчев и г-н Тодор Атанасов Колчев – управители на „ТИК – ТАК ФИШ” ООД с адрес гр. Разлог, ул. Илинден” № 11а 

документация за инвестиционно предложение: „Създаване на ферма за интензивно отглеждане на пъстърва в имот №300001 с площ 5.858 дка в местността „Обръще”, землище на с. Бачево, Община Разлог, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 42/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯКОРУДА, ГР. ЯКОРУДА, ул. „Васил Левски” № 1 

документация за инвестиционно предложение: „Корекция на р. Места при град Якоруда, етап VІІІ, в кв. 19А по плана на гр. Якоруда, Община Якоруда, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 41/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Димитър Иванов Андреев с адрес гр. Благоевград, ул. „Св. Иван Рилски” № 10 А

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на мотел и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 04279.324.2807 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 40/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Радослав Георгиев Манахов с адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 10

документация за инвестиционно предложение: „Производствено - складова база с дегустационна изба (винопроизводство) в поземлен имот №010026 с площ 23.441 дка, местност „Балетата”, землище на с. Садово, Община Сандански, Област Благоевград

Прочети още...