Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 41/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Димитър Иванов Андреев с адрес гр. Благоевград, ул. „Св. Иван Рилски” № 10 А

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на мотел и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 04279.324.2807 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на мотел с капацитет 35-40 стаи (около 80 легла) и ресторант с капацитет 70 места попада в обхвата на т. 12, буква «в» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

След преглед на представената от възложителя информация и документация и наличната в РИОСВ – Благоевград документация се установи, че:

• инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;

• инвестиционното предложение в неговата цялост не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона “Орановски пролом - Лешко” с идентификационен код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21 от 2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”, гореупоменатото инвестиционно подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС, процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Внесената информация и документация отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград.