Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 18/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ „Евстати Мазълов - Съто”, с. Дебрен, Община Гърмен

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на специализирана рибовъдна ферма за интензивно отглеждане на есетрови риби и бунар в имот №092014, местност „Ормана”, землище на с. Гърмен, Община Гърмен

Прочети още...

Съобщение № 17/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Мипапласт” ООД, гр. Благоевград, ул. „Аргир Манасиев” № 1, бл „Б”, ет. 1, ап. 2

документация за инвестиционно предложение: „Промишлено водоснабдяване от съществуващ тръбен кладенец за нуждите на цех за преработка на пластмаси в имот №000412, землище на с. зелен дол, Община Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 16/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЛАДИМИР МОСКОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНА  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, 2900 ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,  ул. „Царица Йоанна” № 2

документация за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на  ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Гоце Делчев”, Община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 15/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР КРАВАРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО, 2770 ГР. БАНСКО, пл. „Никола Вапцаров” № 1

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Банско и рехабилитация на канализационна система на гр. Банско”, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 14/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПЕНКА ТИШКОВА, ИЗП.-ДИРЕКТОР НА „МЕДИКА” АД, ГР. СОФИЯ бул. „Княз Ал. Дондуков” № 82

документация за инвестиционно предложение: Изготвяне на ПУП за отреждане на нов УПИ V за търговия, хипермаркет, трафопост и подземен резервоар” с площ  на УПИ V 16700 м2, разположен на част от площадката на Производствена база на „МЕДИКА” АД в кв. Промишлена зона по плана на гр. Сандански

Прочети още...

Съобщение № 13/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛИЕВ, С. ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА, ул. „Седемнадесета” № 6

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води за напояване на зеленчуци в оранжериен комплекс в имоти с №005071 и №005030, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 12/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МИТКО СЛАВЧЕВ”ЕООД, 2850 ГР. ПЕТРИЧ, ул. „Осогово”- 40

документация за инвестиционно предложение: „Площадка за изкупуване и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали в имот  №№ 428016 с  площ   е 0.928 дка,  местност  м. “Козлек - Алмалък”, землище на гр. Петрич, община  Петрич, област Благоевград

Прочети още...