Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 45/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СНЕЖАНА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА, гр. София

документация за инвестиционно предложение: „Магазин за промишлени стоки в имот № 110060, местност „Ливадите -1”, землище на с. Кърналово, Община Петрич, Област Благоевград”

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение включва и добив на подземни води от водовземно съоръжение (кладенец), който ще бъде изграден в границите на горецитирания имот и добиваните води ще се ползват за питейно – битови нужди по време на експлоатацията на обекта. 

Дейността добив на подземни води попада в обхвата на т. 10, буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1 от ЗООС подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). 

Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

След преглед на представената от възложителя информация и документация и наличната в РИОСВ – Благоевград документация се установи, че имот с номер 110060 в местността „Ливадите-1”, землище на с. Кърналово, общ. Петрич, обл. Благоевград, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени две защитени зони:

  • защитена зона „Рупите” с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. (обн. ДВ. бр. 28 от 2010 г.);
  • защитена зона „Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG0001023 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”, гореупоменатото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици и BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС, процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Внесената информация и документация отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на с. Кърналово и на Община Петрич и до директора на БДЗБР – Благоевград.