Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 44/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО, 2770 ГР. БАНСКО, пл. „Никола Вапцаров” № 1 

документация за инвестиционно предложение: „Водозахранване на поливна система за обект „Стадион”  в имоти с планоснимачни номера 44 и 73 в кв. 21 по плана на с. Места, Община Банско, Област Благоевград”

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение включва добив на подземни води от сондажен кладенец за поливни нужди през летните месеци (май-октомври) в обем 13.6 м3/час или 40.8 м3/ден и съхраняване на добиваната вода в резервоар с обем 69 м3 и попада в обхвата на т. 10, буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

След преглед на представената от възложителя информация и документация и наличната в РИОСВ – Благоевград документация е установено, че имоти с планоснимачни номера 44 и 73 в кв. 21 по плана на с. Места, Община Банско, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона „Река Места” с идентификационен код BG0001021 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”, гореупоменатото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002101 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС, процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Внесената информация и документация отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Места, Община Банско и до директора на БДЗБР – Благоевград.